مشخصات محصولات

 

مشخصات انواع نی با پوشش  Different size of U&I shape drinking straw